Közérdekű

Általános közzétételi lista – a Ceglédi Sportcsarnok Kft. releváns közérdekű adataira vonatkozóan- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
 
1.1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei    Hivatkozás   
1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 
1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Hivatkozás
1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati munkatárs, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Hivatkozás
1.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Hivatkozás


 
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
 
2.1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 
Adatvédelmi szabályzat -
2.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
2.3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
2.4. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
2.5. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
2.6. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
2.7. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve   Hivatkozás
2.8. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
2.9. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
2.10. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
2.11. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
2.12. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
 
 

3. GAZDÁLKOSÁDI ADATOK, A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE
 
3.1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója
 
 
2017
Mérleg   
Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet
Független könyvvizsgálói jelentés
 
2018
Mérleg   
Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet
Független könyvvizsgálói jelentés
 
2019
Mérleg   
Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet
Független könyvvizsgálói jelentés

 

3.2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Létszám és béradatok 2018. III. negyedév
3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
3.4.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
3.5. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
3.6. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) A közzétételi időszakban nincs  releváns
adat
 
 
 
II. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
(2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről):

A társaság vezetője: Ványi Zsolt ügyvezető
Javadalmazás: bruttó 679.536 Ft/hó megbízási díj
Megbízási időszak: 2019. január 01 - 2023. december 31.

A megbízási díjon kívül más bérjellegű vagy béren kívüli juttatásban nem részesül.
 


Felügyelő Bizottság

Takátsné Györe Anett - elnök
E-mail: takatsne.gyore.anett@gmail.com

ifj. Károly Ferenc - tag
E-mail: karoly.ferenc@cegled.hu

Magyar Károly - tag
E-mail: anikoapartman@gmail.com

Javadalmazás: 
Elnök: bruttó 44.780 Ft, tagok: bruttó 37.500 Ft/fő.
A megbízási díjon kívül más bérjellegű vagy béren kívüli juttatásban nem részesül.


 
                           
Zsengellér Gyula SporttelepSporttelep
Zsengellér Gyula
Sporttelep
Horgász tanyatanya
Horgász
tanya
Több száz potenciális vásárló
Hétvégente több száz potenciális vásárló a sporteseményeken. Szólítsd meg őket rajtunk keresztül. Hirdess a sporiban!
Lőrincz Viktor
Lőrincz Viktor
Világbajnoki harmadik birkózó
Ungvári Miklós
Ungvári Miklós
Olimpiai ezüst érmes cselgáncsozó
Lőrincz Tamás
Lőrincz Tamás
Olimpiai ezüst érmes birkózó